Skarmavbild 2021 02 06 kl

Användarvillkor

Användarvillkoren räknas som avtal och tillämpas vid all användning liksom eventuell återförsäljning av tjänsten Svenska Fondtipset. (nedan gemensamt kallade ”Användaren” respektive ”Fondtipset”). Genom att använda Fondtipset har Användaren godkänt dessa användarvillkor. Som Användare räknas slutkund, återförsäljare samt anställd eller inhyrd personal som arbetar i eller är med och utvecklar systemet.

Rättigheter till materialet på Fondtipset
Allt innehåll på Fondtipset, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara med därtill hörande funktioner, skyddas av Fondtipset enligt lagen om upphovsrätt.

Användaren är införstådd med att Fondtipset innehåller material och funktionalitet som ägs av Fondtipset och att detta är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt och databasrättigheter. Dessa rättigheter är skyddade i alla former, såväl media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden. Användaren får inte sälja, överföra, sprida, reproducera eller offentligt förevisa innehållet utan medgivande av Fondtipsets företrädare. Användandet av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är förbjudet. Användaren får följaktligen inte kopiera eller anpassa någon html-kod eller designelement som Fondtipset använder. Otillbörligt utnyttjande av innehållet innebär upphovsrättsintrång eller annat intrång i Fondtipsets immateriella rättigheter. Överträdelse av detta medför ett vite av ett basbelopp per registrerad användare av systemet vid tidpunkten för att detta noteras samt påtalas.

Fondtipset förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Fondtipset kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom att anslå dessa på Fondtipset eller på annat lämpligt sätt. En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder i kraft på och gäller för all användning av Fondtipset från den dag ändringen anslogs på Fondtipset. Genom att använda Fondtipset efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller ej.

Användare som registrerar sig på Fondtipset kommer att behöva uppge viss information, såsom en giltig e-postadress och information avseende betalningsrutiner. Fondtipset kommer dock inte att lämna ut personuppgifter utan Användarens godkännande om detta inte är ett uttryckligt krav enligt gällande lagar och regler.

Fondtipset förbehåller sig rätten att visa Användarens information och reklam från tredje man i det fall det kan ha ett relevant värde för Användaren eller tjänsten som helhet.


Användarens ansvar och förpliktelser
Användaren ansvarar till fullo för sin egen information och att användandet av denna i publiceringssystemet. Användaren får inte sprida någon information om de fondtips som levereras till annan person annat än de som omfattas av Familje- eller Företagsabonnemang.

Användaren ansvarar för att registreringsinformation och eventuellt lösenord är och förblir konfidentiell. Användaren skall omedelbart meddela Fondtipset om någon otillbörligen använt Användarens konto eller uppgifter.

Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form, på annan webbsida eller annan plattform), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Fondtipset utan att i förväg ha erhållit Fondtipsets skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material från Fondtipset.

Användaren förbinder sig att inte göra intrång i eller försöka göra intrång i Fondtipsets datasystem eller att använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för denna användare, eller att tillåta en tredje man att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor.

Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Fondtipset som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara. Användaren är ansvarig för och skall ersätta Fondtipset för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Fondtipset till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

Användaren får dela information med sambo eller make/maka, förbehållet att vederbörande är införstådd med ansvaret i avtalet. Användare får diskutera innehållet med andra Användare av tjänsten. Om Användare delar information till tredje person så stängs vederbörande ovillkorligen av från tjänsten med omedelbar verkan. Använaren i form av privatperson åtar sig då att betala ett vite om ett ett prisbasbelopp. För företag gäller fem prisbasbelopp. Till det tillkommer de kostnader som uppstår i övrigt för Fondtipset om ärendet måste drivas i en rättslig process.


Fondtipsets ansvar och förpliktelser

Fondtipset friskriver sig från allt juridiskt ansvar av information som görs tillgängligt via Fondtipset. Fondtipset utgår ifrån att Användaren använder sitt sunda förnuft samt följer gällande lagstiftning vid användande av Fondtipset och bedömer materialet utifrån detta.

Fondtipset har inget som helst ansvar vid en eventuell konflikt mellan användare och avsändare samt tredje part.

Fondtipset garanterar inte inte en helt avbrottsfri tillgång av Fondtipset och kan inte heller hållas ansvarig för avbrott i tillgängligheten eller haveri på Fondtipset som förorsakas av händelser utanför Fondtipsets kontroll. Ej heller ansvarar Fondtipset för Användarens eventuella förlust av data och de kostnader som kan uppstå till följd av händelser utanför Fondtipsets kontroll.

Fondtipset äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt att meddela Användaren i förväg, upphöra med, modifiera eller förändra Fondtipset, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot Användaren.

Fondtipset bär ej ansvar för kunders, leverantörers/återförsäljares eller användares (hemsidesbesökare, mottagare av nyhetsbrev m.fl.) handlingar eller publicerade material, vare sig i eller utanför Sverige.

Ansvarsfriskrivning: Fondtipset tipsar om sina investeringar. Användaren tar själv beslut om att byta eller köpa fonder. Det betyder att Användaren själv är ansvarig för sina vinster och även förluster. Fondtipset bär inget som helst ansvar för Användarens handlingar.

 


Ansvarsbegränsning
Fondtipset, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på Fondtipset ansvarar inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada, ekonomisk förlust, förlust av information eller andra följdskador som uppkommit på grund av (aktiv eller passiv) användning av Fondtipsets system eller relaterade tekniska komponenter.

Force majeure
Fondtipset är inte ansvarig gentemot Användaren för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför dennes parts eller leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande exempel som energiförsörjning och datavirus i tjänsten, samt ändrad lagstiftning, import- eller exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

Avstängning och uppsägning
Fondtipset förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning och radering av material, om Användaren bryter mot användarvillkoren, tillämplig lag, om Fondtipset inte kan verifiera den personliga registreringen samt om Användaren inte uppfyller sin del av villkoren för den ekonomiska ersättningen enligt löpande avtal.

Personuppgifter och GDPR
Systemet hanterar personuppgifter enligt förordningen GDPR som ersatt den svenska personuppgiftslagen (PuL).
All information om dig som person raderas på begäran undantaget eventuella bokföringsuppgifter som hör till affärstransaktioner vilka regleras enligt bokföringslagen.
Kunder och återförsäljare som använder systemet ansvarar och förpliktar sig i sin tur att gentemot sina kunder och användare att ta fullt ansvar genom att känna till dessa villkor samt att ha kunskap för att förvalta och administrera personuppgifter enligt villkoren ovan samt enligt Integritetspolicyn nedan och i övrigt enligt gällande lagstiftning.
Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 

Integritetspolicy

De personuppgifter vi samlar in om dig är de du själv anger. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken eller vilka av tjänsterna i systemet du använder. Ansvarig för personuppgifterna är Svenska Fondtipset.
Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Allmänt
Vi samlar endast in de personliga kontaktuppgifter som behövs enligt de kriterier som förkommer i systemet.

Uppgifter om användning av webbplatser
När du besöker eller interagerar med hemsidan förbehåller vi oss rätten att använda automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas i förkommande fall in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information
Systemet har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Den information som kan behövas för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder.

Insamling, ändamål och rättslig grund
För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke genom att godkänna systemets villkor samt integritetspolicy.

Kundtjänst och support
Då vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi de kontaktuppgifter som finns om dig för att svara på frågor alternativt lösa problem.
Vi kan även använda dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster som kompletterar vårt övriga utbud. Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postförsändelse enligt gällande lagstiftning.

Information till tredje part
Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och vi varken licensierar eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra, eller dela dina personuppgifter med närliggande bolag eller inom koncernen samt med utvalda tredje parter enligt nedan.

Tjänsteleverantörer
Med det menar vi utomstående företag som anlitas för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet som webbutveckling, kundtjänst och ekonomitjänster och dylikt. Tjänsteleverantörer och deras personal har endast tillåtelse att använda dina personuppgifter för systemets räkning till de särskilda uppgifter som de har att utföra enligt anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

Juridiska orsaker
Om systemet eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom eventuell konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats.

Lagringstid personuppgifter
I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in för att du skall kunna använda systemet eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

Åtgärder i driftsmiljöer
Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gängse standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är inte helt säker. Vi gör allt för att skydda dina personuppgifter men kan inte garantera maximal datasäkerheten vid överföring genom systemets webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi dig och övriga kunder som berörts liksom Datainspektionen där så krävs enligt lag.

Cookies och liknande teknologier
Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Systemets cookies accepterar du genom separat villkor när du loggar in i systemet via din webbläsare.

Rätt till tillgång
I enlighet med lag har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter systemet har om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet för att besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Ändring och borttagning av personuppgifter
På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter samt neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört de personuppgifter du lämnat till oss liksom att återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att vi inte kan ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov enligt bokföringslagen.
Du måste kunna styrka din identitet genom att ange en giltig e-postadress för att få tillgång till kontoinformation och göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du uppfattar att det görs på ett otillbörligt sätt.

Ändringar och justeringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss så att vi kan åtgärda detta.

Tillämplig lag
Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.

Kontakt
Har du frågor eller vill lämna synpunkter på våra villkoren och integritetspolicy, kontakta oss här >>

 

pexels energepiccom 159888

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga